D
CZ
Suche Suche Suche Kletterregeln einstellungen

Digitální příručka pro Žitavských a Lužických hor

Pravidla lezení v Sasku


platné od 1. září 2014

1. Rozsah platnosti

Pravidla lezení v Sasku (dále jen „Pravidla“) platí pro lezení v pískovcových skalních oblastech v Saském Švýcarsku, v Žitavských horách a v Dippoldiswaldském vřesovišti (Dipoldiswalder Heide).
Lezci jsou povinni dodržovat pravidla a jejich dodržování vyžadovat také od ostatních.
Lezení v rozporu s pravidly bude ukončeno; takové jednání nebude akceptováno.

2. Pravidla lezení

2.1 Základní ustanovení

Lezení v pískovcových skalních oblastech v Sasku vychází od roku 1910 ze zásady „volného lezení“ bez užívání umělých pomůcek.
Lezecká cesta nebo objekt jsou volným lezením překonány, pokud je lano, smyčka, karabina a fixní jištění použité pouze k jištění. Pohyb lezce na skalách se uskutečňuje pouze vlastní silou na přirozených záchytných bodech.
Sportovní hodnota lezení se vyznačuje především čistým lezeckým stylem, kterým se označuje lezení bez předchozího nácviku, promyšlení, jištění a pokud možno plynulým pohybem. Jde o snahu zdolat cestu pokud možno bez odpočinku a dobírání a také bez přelezení míst stavěním při optimálním použití existujících možností jištění.

2.2 Jistící a pomocné prostředky

K jištění smí být použité lano, smyčky, karabiny, fixní jištění, dobírání v jisticím bodě a slaňovací oka.
Použití vklíněnců je povoleno, pouze pokud jsou zcela z běžného textilního smyčkového materiálu.
Osazení fixního jištění je povoleno pouze při prvovýstupech. Dodatečná instalace fixního jištění je upravena v bodě 3.7.
Používání umělých pomůcek, které podporují lezce ve výstupu je zakázáno. Patří k nim:
- použití veškerých jistících prostředků jako chyt nebo stup
- osazování a používání umělých záchytných bodů
- používání žebříků, stromů, přivalených bloků, kmenů aj.
- házení lana a tažení lanem
Je zakázáno použití chemických a minerálních látek, které slouží ke zvýšení tření na skalách (např. magnesium). Je zakázáno jakkoliv úmyslně nebo hrubou nedbalostí upravovat pevný povrch skály, aby umožnil, ulehčil nebo ztížil výstup. To platí také pro změny provedené s úmyslem umístit nebo přemístit jisticí prostředky. Výjimku tvoří vyvrtání otvorů pro fixní jištění.
Odstranění křehkých skalních částí nebo volné masy je dovoleno pouze v případě, pokud představují nebezpečí pro lezce. K tomu mohou být použity části horolezecké výbavy.

2.3 Použití lana

Lano slouží výhradně k jištění s výjimkou slaňování nebo stažení. Všechny způsoby použití lana, kterými by byl prvolezec podporován v pohybu nejsou přípustné. Pokud je lezecká cesta zcela nebo částečně zdolána jištěním shora, neplatí to jako plnohodnotný výstup. Při lezení, jištění a jiném používání lana se musí dbát na to, aby nebyl poškozen povrch skal. Těmto zásadám se lezec musí podřídit a přizpůsobit svůj výstup a jištění druholezce místním podmínkám.
Lezecké cesty nemohou být přelezeny způsobem on sight (OS), rotpunkt (RP), toprope (TR) atd., pokud může dojít při tření lana k poškození skal.

2.4. Použití smyček

K jištění lezce lze v místě lezecké cesty založit smyčky. Ty musí být upevněny bezprostředně na skále nebo jiných přirozených záchytných bodech. Založení smyčky musí probíhat vždy z pozice lezení. Smí se použít šťáradlo ze dřeva nebo plastu. Při založení a odstranění smyček nesmí dojít k poškození skal a rostlin. Použije-li se smyčka k odpočinku nebo dobírání, musí lezec pokračovat z pozice, kde bylo lezení přerušeno, to znamená na posledních použitých chytech a stupech.
Všechny smyčky se po skončení lezení odstraní.
Všechna pravidla užívání smyček platí také pro vklíněnce a friendy podle bodu 2.2.

2.5 Použití fixního jištění

Fixní jištění slouží k jištění lezce. Nemůže být používáno za účelem vytahování lezce. Za nesportovní se považuje zavěšení lana na kruh místo toho, aby cíle bylo dosaženo vlastní silou. Přeruší-li se lezení na fixním jištění, musí lezec pokračovat z pozice, kde bylo lezení přerušeno. Fixní jištění sousedních nebo křižujících cest smí být použito, jen pokud s tím nejsou spojená žádná zásadní odbočení z cesty.

2.6 Neoprávněné odstranění fixního jištění a jiných jistících zařízení

Fixní a jiné jistící prvky nemohou být odstraněny nebo přemístěny bez usnesení příslušné oblastní vrcholové komise (dále „OVK“).

2.7 Boční jištění a odtah

Boční jištění se nesmí rovnat jištění druholezce a nesmí umožnit vytažení lezce po laně, ani ve spojení s odtahem. Pevný bod bočního jištění se má nacházet za lezcem tak, aby se při pádu oddálil od stěny. Při použití odtahového jištění se musí fixační bod jištění nacházet pod lezcem.

2.8 Stavění

Účastníci jednoho nebo více lanových družstev se smí dostávat vzhůtu stavěním, pokud se při tom chovají jako při lezení. Mohou být spojeni s kruhem nebo smyčkou jen volně visícím samojištěním nebo být jištěni dalším spolulezcem. To samé platí také pro zkušební pokusy. Druholezci mají právo zdolat místo stavění pomocí lana. Účastníci musí na místo stavění dolézt klasickou lezeckou cestou. Není nutné, aby pak cestu dolézali.
Místa stavění jsou uvedená v lezeckém průvodci. Stavění na jiných místech snižuje sportovní hodnotu výstupu.

2.9 Přerušení nebo ukončení výstupu

Vrací-li se prvolezec v průběhu výstupu, musí tento úsek při dalším pokusu překonat sportovně bezchybně. Smí být při tom použity již založené smyčky. Po pádu smí doručkovat k nejvyššímu existujícímu jistícímu bodu. Pokud dojde k ukončení lezení, musí při novém pokusu znovu vylézt celou cestu. Smyčky, které zůstaly již v absolvované cestě smí být opět použity.

2.10 Úrazy a poskytnutí pomoci

Při lezení, které se provádí pro záchranu zraněných nebo poskytnutí pomoci při úrazech, není nutnost dodržovat předchozí body. Toto lezení se také nepočítá jako sportovní. Lezci se snaží zabránit poškození skalního povrchu, resp. škody napraví.

2.11 Zápisy do vrcholové knihy

K zápisu do vrcholové knihy opravňují pouze odpovídající pravidla lezení v Sasku realizovaných výstupů. Od každého lezce je očekáván pravdivý zápis.
Zapisuje se:
- datum;
- název lezecké cesty
- jméno a příjmení všech zúčastněných v pořadí jak na vrchol vystoupili, při střídavém vedení provolezci spojení písmenem „a“
- boční jištění a/nebo odtahové jištění
- jištění pomocí lana zdola, pokud vrcholu nedosáhne žádný druholezec
- samojištění
- jištění pomocí lana shora
- použití fixního jištění jiných lezeckých cest, pokud nejsou uvedeny v popisu cesty
- použití stavění, pokud není uvedeno v popisu cesty
- použití odsedávacích smyček
Dále může být zapsáno:
- sportovní spolek, sekce a klub
- výstupy bez stavění
- lezecký styl (RP atd.)
Výstupy jsou obvykle číslované až do 100. Varianty jsou počítány odděleně.
Anonymní komentáře k cizím zápisům, škrtání, jakožto nevěcné zápisy jsou nesportovní, zbytečné a nežádoucí.
Tento bod platí také pro knihy na skalních stěnách.

3. Prvovýstupy

3.1 Právo na prvovýstup

Každý lezec má právo provést prvovýstup. Nárok vzniká, když se při pokusu záměr označí a pokus se ohlásí.
Za označení platí osazené potřebné fixní jištění, které je opatřené provázkem odolným proti povětrnostním podmínkám, nebo viditelně založená smyčka po podstatném úseku plánovaného výstupu. Toto značení nesmí být odstraněno jinými lezci.
Nárok na dokončení výtupu trvá 3 roky od prvního pokusu. Poté smí v započatém výstupu pokračovat jiný lezec.
Na již započatém výstupu je doba trvání nároku pouze 1 rok. Nárok na prvovýstup pak platí, pokud byl při pokusu zdolán a označen podstatný nový úsek plánovaného výstupu.
Není přípustné, aby po dobu trvání nároku pokračovali v započatých výstupech jiní lezci bez svolení prvolezců nebo nastupovat do plánovaného průběhu cesty z jiného místa. V případě takového nesportovního chování nebude prvovýstup uznán.
Při porušení pravidel během pokusu o prvovýstup ztrácí lezec své právo na prvovýstup.

3.2 Hlášení

Započaté provovýstupy se ohlašují bezprostředně poté, nejpozději během 4 týdnů, a to písemně na příslušnou OVK. To stejné platí také pro pokračování v již započatých prvovýstupech za dodržování předchozích pravidel.
Údaje nezbytné pro hlášení:
Lezecká oblat, skalní oblast, průběh cesty s údajem nejvyššího dosaženého bodu a osazeného fixního jištění, označení pokusu, jméno, adresa, sportovní oddíl, resp. lezecký klub, datum prvního pokusu.
Údaje budou uchovány u příslušné OVK. Je vhodné se před realizací provovýstupu zeptat OVK, jestli nebyl prvovýstup již realizován nebo jestli na něm netrvá platné právo prvovýstupu.

3.3 Průzkum

Při prohlídce trasy nového výstupu není dovoleno slaňovat (výjimka: slaňovací stěna). Rovněž nejsou povoleny výstupy jištěné shora, podílení se na nesportovních pokusech nebo výstupech plánovaného výstupu.

3.4 Chování při prvovýstupech

Pravidla platí také při prvovýstupech. Realizace každého pokusu se musí uskutečnit od nástupu, tedy zdola. Prvovýstupy a jejich varianty se zásadně uskutečňují až k vrcholu.
Při nových cestách nebo variantách nesmí být narušeny jiné lezecké cesty v jejich historicky daném průběhu a jejich charakteru. Cesty by měly vést po přirozenému průběhu skalních struktur (lezecké linie). Velkorysost je nepostradatelná vlastnost, obzlášť u variant. Vzdálenost mezi sousedními cestami by neměla být na obě strany menší než 3 metry. Při částečném přiblížení k již existující cestě je nutno vzdát se vlastního fixního jištění.
Nové cesty mají zpřístupnit alespoň z poloviny něco nového. Výrazné sokly nebo vrcholové výčnělky se hodnotí odděleně. O logické varianty, které tyto podmínky nesplňují, může být zažádáno u příslušné OVK.
Kombinace s již existujícími cestami, především ve spojení příčných cest a prolézání úseku jeskyněmi nejsou jako prvovýstup uznány.
Nevýznamná odbočení z cesty nejsou uznána jako prvovýstup, avšak mohou být zmíněna v lezeckém průvodci.
Prvovýstupce je povinen osadit dostačující jistící prostředky při prvovýstupu. Nevyskytuje-li se zde dostačující možnost přírodních jistících útvarů, osadí se fixní jištění obzvláště na nutných dobíracích stanovištích. Osazení fixního jištění musí být provedeno při výstupu zdola. Předchozí osazení, např. slaněním, křižováním nebo jištěním shora je nepřípustné.
Fixní jištění jiných započatých cest může být použito pouze po dohodě s prvovýstupcem. Každý uskutečněný prvovýstup musí být zapsán do vrcholové knihy. Zápis musí být kompletní i s popisem cesty a stupněm obtížnosti.

3.5 Osazení fixního jištění

Při osazení fixního jištění smí prvovýstupce použít smyčky, vklíněnce a friendy odpovídající pravidlům ve smyslu bodu 2.2 a závěsného háčku (skyhook) jako záchytného bodu. Ke zhotovení otvoru pro fixní jištění smí být použit navrtávák jako záchytný bod. Jiné umělé záchytné body jako např. borháky nebo lanové zábradlí není povoleno. Pokud se jistící prostředek osazuje stavěním, musí se všichni zúčastnění chovat podle pravidel.
Každé fixní jištění je osazeno tak, aby bylo možné se k němu čistým lezením bezproblémově dostat a zajistit se.
Fixní jisticí prvky se rozmístí tak, aby bylo při zohlednění všech okolností dosaženo dostatečné bezpečnosti za co nejmenšího počtu jisticích prvků a co největší vzdálenosti mezi nimi.
Vzdálenost mezi fixním jištěním nesmí být menší než 3 metry. Výjimky jsou možné v odůvodněných případech (např. nebezpečí pádu). V takových případech se fixní jištění neosadí a pokračuje se až po povolení příslušné OVK. Doporučená vzdálenost mezi fixním jištěním je minimálně 5 metrů.
Vzdálenost 3 metrů mezi fixním jištěním se také dodržuje mezi jištením sousedních cest, pokud jsou blízko sebe nebo na sebe navazují nebo se křižují. Použije-li se již existující cesta při prvovýstupu, nebo cesta prvovýstup křižuje, nemohou na ní být provedené žádné změny ve fixním jištění. Pouze při odbo
ení provovýstupu smí být po předchozím povolení příslušné OVK při dodržení vzdálenosti mezi fixním jištěním osazené dodatečné fixní jištění, pokud se tím nezmění charakter existující cesty.
Použita smí být jen taková fixní jištění, jejichž pevnost a rozměry odpovídají normám platným ČSN (EN) a doporučení ČHS.
Pokud fixní jištění není umístěno řádně, ale pouze provizorně, musí být tato skutečnost oznámena ve vrcholové knize a nedostatek musí být ihned odstraněn. Za tímto účelem smí být fixní jištění po ukončení prvovýstupu dosažené slaněním nebo jištěním shora a staré fixní jištění smí být použito jako záchytný bod. To stejné platí, pokud byl prvovýstup jištěn na navrtáváku.
Otvory po fixním jištění, do kterých nebylo žádné jištění osazeno, se musí okamžitě řádně uzavřít.

3.6 Změny fixních jištění na nedokončených prvovýstupech

Prvovýstup je realizován podle bodu 3.5 Osazení fixního jištění.
Změna fixního jištění před ukončením prvovýstupu je přípustná pouze když:
- se odbočí z plánovaného průběhu cesty. V tomto případě se smí v používaném úseku cesty odstranit nebo přemístit poslední nacházející se fixní jištění
- po uplynutí doby trvání nároku pokračuje v provovýstupu jiný lezec. V tomto případě se smí již existující fixní jištění přemístit nebo odstranit podle bodu 3.5.
Při takových změnách nesmí být odstraněné fixní jištění opětovně použito. Při přemístění se osadí nové fixní jištění. Po osazení nového jištění se staré odstraní a otvor se uzavře.
Fixní jistící prostředky jiných lezců, které již nejsou použitelné, musí být ihned vyměněny. Přitom smí být staré fixní jištění použito jako záchytný bod.
Ve všech jiných případech změn fixních jištění je nutný předchozí souhlas příslušné OVK.

3.7 Dodatečné osazení fixního jištění

Prvovýstupce má právo ve lhůtě 4 týdnů osadit dodatečné fixní jištění do svého prvovýstupu. Místo a vzdálenost musí odpovídat stanoveným kritériím podle bodu 3.5. Nevyhovuje-li existující fixní jištění po uplynutí doby bezpečnostním kritériím, může příslušná OVK po domluvě s prvovýstupcem stanovit místo a počet dodatečných fixních jištění a pověřit ho jejich osazením.
O požadavcích na osazení dodatečného fixního jištění již v započatém prvovýstupu nebo k jeho přemístění rozhodne po pečlivém přezkoumání příslušná OVK.

3.8 Hlášení provovýstupů

Realizované prvovýstupy se hlásí písemně ve lhůtě 4 týdnů příslušené OVK. Hlášení musí obsahovat:
- lezeckou oblast
- skalní oblast
- jméno nové lezecké cesty
- stupeň obtížnosti (buď AF nebo AF a RP)
- jméno a příjmení všech účastníků v pořadí na laně při dosažení vrcholu; při střídavém vedení prvolezci spojeni písmenem „a“
- způsob jištění (např. jištění ze zdola, samojištění, boční jištění a/nebo odtahové jištění, jištění ze sousední věže resp. masivu)
- adresa, sportovní oddíl provolezce či prvolezců
- datum
- přesný a kompletní popis cesty i s nákresem výstupu
- všechny vzdálenosti fixních jištění (kruhů) v hraničním rozmezí (3 metry)
- změny fixních jištění podle bodu 3.6
Prvovýstupce svým hlášením potvrzuje realizaci výstupu podle Pravidel. Pokud nelze zapsat provovýstup v den realizace z důvodu nepříznivých okolností (např. déšť nebo stmívání) do vrcholové knihy, musí být zápis proveden dodatečně, nejpozději však do 2 týdnů.
Prvovýstupy, které nebudou zapsány do vrcholové knihy a prvovýstupy, u kterých zápis nebude doplněn ve stanovené lhůtě a nebudou hlášeny u příslušné OVK, nebudou uznány.
Prvovýstupce navrhuje jméno nové lezecké cesty.

3.9 Prověření a hodnocení prvovýstupů

Prvovýstupy prověřuje příslušná OVK. Uznané provovýstupy budou zveřejněné v lezeckém průvodci nebo v jiných vhodných publikacích.
Pokud existují pochyby o řádné realizaci prvovýstupu, zavazuje se prvovýstupce k dodatečnému podání informací. To proběhne písemnou formou dotazování během jednání příslušné OVK.
Pokud výstup nebude uznán, stanoví příslušná OVK, jestli musí být osazené fixní jištění prvovýstupcem odstraněno.
Prvovýstupce má právo se proti rozhodnutí příslušné OVK o neuznání nebo zrušení prvovýstupu do 4 týdnů písemně odvolat.

3.10 Zákazy prvovýstupů

Příslušná OVK má právo uzavřít lezecké objekty nebo jejich části pro realizaci dalších prvovýstupů. Pokud jsou přece jen na těchto skalách prvovýstupy plánovány, musí být před začátkem realizace předloženy příslušné OVK ke schválení.

4 Chování v lezeckých oblastech

4.1 Zákonné ustanovení

Základním pravidlem je respektovat a dodržovat zákon o ochraně přírody a krajiny.
Patří sem:
- Zákon o ochraně přírody a krajiny
- Saský zákon o ochraně přírody a krajiny
- Nařízení Saského státního ministerstva pro životní prostředí a zemědělství o Regionu Národního parku Saské Švýcarsko (NLPR-VO)
- Nařízení vládního prezidia Dresden ke stanovení chráněné krajinné oblasti „Pfaffenstein“
- Lesní zákon pro Svobodný stát Sasko (SächsWaldG)
- Nařízení ochrany volně žijících druhů zvířat a planě rostoucích rostlin
- EU směrnice zvláště chráněných území k zachování přírodních stanovišť i volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin (oblasti výskytu flory a fauny)
- EU směrnice o ochraně volně žijících ptáků (evropské chráněné ptačí oblasti, resp. zvláště chráněná území)
- Všeobecné nařízení kraje Görlitz pro lezení na skalách v chráněné krajinné oblasti „Žitavské hory“ (srpen 2017)

4.2 Přístupy, odpočinková místa a bivaky

Ke skalním objektům se přistupuje po cestách popsaných v lezeckém průvodci, resp. v terénu vyznačených horských cestách a přístupových stezkách. Na všech odpočinkových místech a v bivacích a obzvláště v okolí skalních objektů je nutno dbát na čistotu a pořádek. Je nepřípustné zanechávat v okolí skalních objektů a cest odpad jakéhokoliv druhu.

4.3 Chování při lezení

Lezci se chovají tak, aby nedocházelo k poškozování přírody a dbají na pořádek a klid.
Je zakázáno lézt v botách s tvrdou podrážkou, která může poškodit povrch skal.
Je zakázáno lézt na mokré a vlhké skály, neboť při tom hrozí poškození horniny, skalního povrchu a vylomení částí chytů a stupů.
Toprope/jištění shora by mělo zásadně zůstat na umělých lezeckých stěnách a v pískovcových lezeckých oblastech se objevovat pouze výjimečně. Pokud lezec použije k výstupu toprope, musí dbát na to, aby zabránil vylomení chytů a stupů a poškození povrchu skály. Počet lezců, kteří použijí jištění toprope by se měl omezit na minimum. Dlouhé blokování cest je zakázáno. Je třeba dát přednost jiným lezcům, kteří chtějí vzhůru. Slaňovací oka nemohou být použita při způsobu jištění toprope/shora.

4.4 Lezení v národním parku Saské Švýcarko, v chráněných krajinných oblastech

V národním parku Saské Švýcarsko je lezení na skalní objekty a cesty přípustné pouze po schválení Správou národního parku Saské Švýcarsko.
V chráněných krajinných oblastech (CHKO) a přírodních rezervacích (PR) je lezení přípustné pouze po schválení příslušnými orgány.

4.5 Zákazy lezení

Trvalé nebo dočasné zákazy lezení vydávají příslušné orgány chráněných oblastí, které zákazy zveřejní nebo označí v oblasti zákazu. Tento zákaz musí být bezpodmínečně dodržen.

5. Cíle lezení

5.1 Vrchol

Vrcholy jsou volně stojící skály, na které je vystoupáno jen lezením nebo přepadem, překrokem nebo přeskokem ze sousední skály, jsou uznané příslušnou OVK a potvrzené příslušnými orgány chráněné oblasti.
Nové vystoupení na vrchol vyžaduje předešlý souhlas příslušné OVK a příslušných orgánů chráněné oblasti.
Vymezení lezecké oblasti může být označené na vrcholech a výstupcích.

5.2 Masiv

V pískovcové oblasti v Sasku nejsou masivy cílem lezení. Lezení na masiv je zakázané. Výjimkou jsou:
- Lilienstein-západní výběžek
- Königstein, „Abratzkykamin“
- Großer Zschirnstein, „Jižní stěna“
- Oybin, východní strana
- Ameisenberg: Wilde Mauer, Drachenwand

5.3 Tréninkové oblasti

Příslušná OVK stanovuje a příslušný orgán chráněné oblasti potvrzuje cvičné terény nebo stěny masivů nebo kamenolomy pro výcvik a trénink. Takovou lezeckou oblastí je v Saském Švýcarsku Rauenstein a Klettergarten Pirna-Cunnesdort a Liebethaler Grund. Pro provoz v těchto lezeckých oblastech platí odlišná pravidla. Trénink umělého lezení a použití jistících prostředků u alpského lezení jako jsou borháky, žebříky aj. je na všech skalách saské pískovcové oblasti zakázáno.

5.4 Lezecké cesty a varianty

Cesta je linie výstupu na vrchol nebo masiv, je z větší části své délky samostatná a probíhá v dostačující vzdálenosti od sousedních výstupů.
Varianty jsou odbočení z již vystoupaných cest, většinou kratší délky.

5.5 Stupnice obtížnosti

Stupeň obtížnosti lezecké cesty udává míru náročnosti lezeckého umění a síly za normálních podmínek. Je stanoven podle nejobtížnějšího místa, resp. podle počtu obtížných míst. V případě variant se hodnotí celý výstup. Stupně obtížnosti nejsou mezi sebou ostře ohraničené a jsou založené na zkušenostech. Upozornění na zvláštní podmínky pro lezce mohou být označeny dodatkem u stupně obtížnosti (náročné, lámavé, nedostatečně jištěné aj.).
Saská stupnice
Saská stupnice začíná stupněm obtížnosti I a je směrem nahoru otevřená. Stupně obtížnosti od VII jsou dále rozdělené připojením písmen a, b a c, čímž vzniká další členění na nižší a vyšší obtížnosti.
Stupnice přeskoků
Tato stupnice se používá k ohodnocení přeskoků. Začíná stupněm obtížnosti 1 a je směrem nahoru otevřená. Stupeň obtížnosti skoku hodnotí charakter seskoku a výskoku, dráhu skoku a jeho délku. Obtížnost navazujících částí cest před nebo po skoku se udává dodatečně podle Saské stupnice.

6. Závěrečné ustanovení

Toto znění Pravidel zpracovala skupina Saského horolezeckého svazu a KTA Zittau a bylo odsouhlaseno sekcemi Drážďany, Žitava, Akademickou sekcí Drážďany Německého alpského spolku, Saským sportovním a horolezeckým spolkem a turistickým spolkem „Přátelé přírody“ Sasko.
Toto znění nahrazuje „Pravidla lezení v Sasku“ ve znění z 1. září 2009 a 23. ledna 2004 a je platné od 1. září 2014.

Ein Projekt des

DAV-Zittau
SNCZSNCZEFREEuroregion Neiße

Datenschutz | Impressum